دبیرستان غیردولتی دخترانه شهدای ملی حفاری ایران(دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

بازسازی و آماده سازی آموزشگاه جهت شروع سال تحصیلی

در آستانه سال تحصیلی 1401 - 1400 و به منظور آماده سازی دبیرستان جهت شروع سال تحصیلی، مجتمع آموزشی شهدای ملی حفاری تصمیم به بازسازی و تجهیز آموزشگاه گرفته است که تجلی این فعالیت درحال انجام، آغاز بانشاط و به موقع دبیرستان در اول مهرماه خواهد بود.